ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS) (EON GázPlusz) Személyes adatok kezelése: Az ügyfeleink személyes adatainak védelme fontos kérdés számunkra. Jelen adatvédelmi rendelkezések szabályozzák mindazon információk kezelését, amelyek az E.ON Energiakereskedelmi Kft., illetve rajta keresztül az E.ON Hungária Csoport birtokába jutnak, amikor Ön erre a weboldalra látogat, illetve azon adatok kezelésére vonatkozó előírásokat, amelyeket Ön az ajánlatadás kapcsán részünkre megad.

Adatkezelők: (i) E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-10-043518); (ii) E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-181155); (iii) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-873382); (iv) E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/a., cégjegyzékszám: 02-10-060071); (v) E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/a., cégjegyzékszám 02-10-060025); (vi) E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., cégjegyzékszám: 08-10-001534); (vii) E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (székhely: 8800 Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 32., cégjegyzékszám: 20-10-040064); (viii) E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (székhely: 4030 Debrecen Kossuth Lajos u. 41., cégjegyzékszám: 09-10-000064); (ix) E.ON Energetikai Tanácsadó Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-10-729313); (x) Pannonwatt Energetikai Zrt. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., cégjegyzékszám: 08-10-001892); (xi) E.ON Energiatermelő Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 1., cégjegyzékszám: 09-09-002879), (xii) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., cégjegyzékszám: 08-09-014052). (együttesen: E.ON Hungária csoport). Az E.ON Hungária csoportba tartozó társaságok mindenkori listája, illetve az adott, E.ON Hungária csoportba tartozó társaság Adatvédelmi Nyilvántartással kapcsolatos adatai (Adatvédelmi Nyilvántartási számok) elérhetőek a http://www.eon.hu/adatvedelem honlapon illetve kérésre erről Önnek tájékoztatást küldünk. Az E.ON Hungária csoport központi e-mail címe: araminfo@eon.hu honlapja: http://www.eon.hu. A jelen tájékoztató az E.ON Hungária csoport által végzett, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozik. Az E.ON Hungária csoport fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Ön kérésének megfelelően e-mailben, vagy postai úton értesítést küldünk Önnek. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító vagy a természetes személy valamely azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az E.ON Hungária csoport által kezelt adatok egy része személyes adat. Amikor Ön a http://www.eon.hu/gazplusz weboldalára lép, tevékenységéről általános jellegű adatok kerülnek automatikus (regisztráció nélküli) rögzítésre, amelyek nem minősülnek személyes adatnak. Az oldal üzemeltetésére használt webszerverek és harmadik fél által üzemeltetett analitikai eszközök általános technikai jellegű adatokat rögzítenek. Ezek az információk anonim módon kerülnek kiértékelésre, és weboldalunk látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak és alkalmazások fejlesztését szolgálják. Az Ön tevékenységéről ily módon rögzített böngészési adatok további feldolgozásra kerülnek harmadik fél által biztosított analitikus eszközzel. Konkrét személyekre vonatkozó felhasználói profilt nem generálunk. Amennyiben Ön a személyes adatai E.ON Hungária csoport általi kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az E.ON Hungária csoport a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy adatai kezeléséhez nem köteles hozzájárulni, azonban ez a szolgáltatásnyújtás (ajánlat adása, kalkulátor használata, stb.) elmaradását eredményezheti. Amennyiben Ön reklámleveleket kap az E.ON Hungária csoporttól, ezekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat.

Adatkezelési célok: A jelen adatkezelési tájékoztató által lefedett adatkezelési célokat jelen tájékoztató alján található táblázat tartalmazza.

Adatbiztonság: az Ön személyes adatainak biztonsága fontos az E.ON Hungária csoport számára. Az Ön személyes adatainak védelmére az E.ON Hungária csoport megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az E.ON Hungária csoport a személyes adatokat bizalmas/magas kategóriájú adatként minősíti és kezeli. Minden munkavállalónk köteles haladéktalanul jelenteni a bekövetkezett, folyamatban lévő vagy potenciális biztonsági eseményeket, sérülékenységeket vagy az információbiztonsági szabályok megszegését. Adatfeldolgozók igénybevétele esetén az adattovábbítás titkosított módon történik az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. Az E.ON Hungária csoport az érintett számára biztosítja a lehetőséget, hogy írásos megkérésére az adatokat törli, ha ezt törvény kifejezetten nem tiltja, illetve az E.ON Hungária csoportra nézve az adat törlése nem jelent joghátrányt.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók az Ön által elfogadott adatvédelmi hozzájárulásban megjelölt adatkezelési célokhoz tartozó adatokhoz férhetnek hozzá. Az adatkezelési célok leírása a 2. pontban írt táblázatban találhatóak. Az adatkezelők a személyes adatokat visszavonásig, vagy a hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezelik. Ha az érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen tájékoztatóban írtak szerint törölni kell, azzal, hogy jogszabályon alapuló adatkezelés alapján kezelt adatokra a törlés nem terjed ki. Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként jár el az E.ON Business Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-677830; a társaság honlapjának címe: https://energia.eon-hungaria.com/en/corporate/eongroup). Az adatfeldolgozó az E.ON Hungária csoport IT rendszereinek üzemeltetését végzi, így a jelen tájékoztatóban meghatározott összes adatfeldolgozási művelet az adatfeldolgozó eszközeivel történik, ezért az adatfeldolgozó az összes ott meghatározott személyes adathoz hozzáfér. A fentieken túl az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (adatait lásd fent) minősül adatfeldolgozónak, amely társaság az E.ON Hungária csoport központi irattárának működtetésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat látja el, így hozzáfér mindazon személyes adathoz, amelyeket írásban (szerződésekben, írásos kommunikációval) közöltek a Társasággal. Amennyiben az E.ON Hungária csoport szerződés alapján a fentieken túl további adatkezelőket vesz igénybe, ezek adatai, illetve elérhetőségei a http://www.eon.hu/adatvedelem honlapon érhetőek el.

Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára: az Ön személyes adatait az E.ON Hungária csoport szerződés vagy jogszabály alapján továbbíthatja más adatkezelők számára. Az adattovábbítás címzettjeinek listája és az adattovábbítással kapcsolatos információk a http://www.eon.hu/adatvedelem honlapon érhetőek el.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, (d) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az érintettet. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az adatkezelő az érintett személy tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának neve és elérhetőségei a http://www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhetőek el.

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Társaság szervezetén belül?

Értékesítés

- lakcím/értesítési cím vagy - e-mail cím vagy - telefonszám/mobiltelefonszám - számlafizetési és fogyasztási adatok (számlaküldés és számlafizetés módja, számlafizetési történet (ha ilyen van); ingatlan/felhasználási hely (az adott termék szempontjából lényeges) jellemzői; - igénybe vett termékek/szolgáltatások megléte, darabszáma.

A termék értékesítési szerződés teljesítéséig, vagy a hozzájárulás megadásától számított 5 évig. Ha az érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen tájékoztatóban írtak szerint törölni kell.

  • E.ON Hungária Zrt. CIO osztály munkatársai
  • E.ON Energiakereskedelmi Kft. KKV- és Lakossági szegmens munkatársai
  • E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkatársai

Ajánlat küldése

- lakcím/értesítési cím vagy - e-mail cím vagy - telefonszám/mobiltelefonszám - az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) darabszáma - igénybe vett szolgáltatások darabszáma - számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (ha ilyen van); - ingatlan/felhasználási hely (az adott termék szempontjából lényeges) jellemzői. -

A hozzájárulás megadásától számított 5 évig. Ha az érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen tájékoztatóban írtak szerint törölni kell.

  • E.ON Hungária Zrt. CIO osztály munkatársai
  • E.ON Energiakereskedelmi Kft. KKV- és Lakossági szegmens munkatársai
  • E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkatársai